คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวราพรรธน์ สิทธิเวชธนาศิริ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกิ่งผกา เดชมา
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรภาส ขาวจันทร์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิภวานี ท่วมสุข
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปรารถนา โตแย้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ธนากร อุ่นแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงคุณัญญา วิทยาจิตรเกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศรีสุดา จำปาเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญาณิศา ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปุณณเมธ อิมเอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรรษชล ท่วมสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทรงวุฒิ กวนสันเทียะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุภิสรา อุปรา
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1