คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ ศีลาเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรียาภัทร์ เกษมสุข
ตำแหน่ง : กรรมการผูแทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวนิจ ศรีพูน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาวิณี วรรณวิจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธดนัย แจ่มศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางหรรษา ข้องหลิม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน เพิ่มสุขพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางกฤษณา ขาวเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา เกิดสงกรานต์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชา ชินวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอมรินทร์ เกิดสงกรานต์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์สำเริง ศรีผุดผ่อง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช หมอยาดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะ ดาราราช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรินธร กาญจนระวีกุล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ