ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกมลลักษณ์ มีปราง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ