กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเสาวนิจ ศรีพูน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวญาณี พวงมาลี
ครู คศ.1

นางสาวดลฤดี สีแตงสุก
ครู คศ.1

นางสาวนุชนารถ ใจสา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวิชา พวงมาลี
ครูอัตราจ้าง