กลุ่มประถมศึกษา

นางจินตนา วิมลรัตนชัยศิริ
ครู คศ.3

นางสาวชฎาภรณ์ กิจเมือง
ครู คศ.2