กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางชลธร แกล้วกสิกรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายคุณากร ดาวเรือง
ครูอัตราจ้าง