ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นาง เสาวนิจ ศรีพูน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาว ดวงฤทัย พิศดาร
ครูชำนาญการ

นางสาว ศิวนันท์ เรืองปิตินันทน์
ครู

นางสาว จุฑามาศ แก้วเรือ
ครู

นาย นพคุณ กาฬภักดี
ครู

นางสาว อัญชลี วงศ์เวโรจน์
ครู

นาย ณัฐพล จุลคีรี
ครูอัตราจ้าง

นาย วิฑูรย์ เอื้ออังคณากุล
ครูอัตราจ้าง