กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายจิตกร โสขุมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวพรทิพย์ ชาวประทีป
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาภรณ์ คุณานุศาสน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมทินี มากสอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิสา ศิลาเลิศ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศศิวรรณ โพธิ์ฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิติกาญจน์ ครุฑคำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทรสุดา พึ่งเคหา
ครูอัตราจ้าง