กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

นายทรงพล นักฟ้อน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธุ์
ครู คศ.3

นางสาวคณิศร สาระวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภสร ศรีสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง