ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นาง พรทิพา พันธ์เนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นาง ภูชิสา ธนเกษพิศาล
ครูชำนาญการพิเศษ

นาย จิตรกร โสขุมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาว ไข่มุก ทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาว จันทิมา จงชาญสิทโธ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาว ดวงนภา มะลิทอง
ครูชำนาญการ

นาย ทรงพล นักฟ้อน
ครู

นางสาว สุภาพร โอชารส
ครูอัตราจ้าง

นางสาว นพวรรณ สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง