กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนพคุณ กาฬภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศักรินทร์ เหมหงษา
ครู คศ.1

นางสาวประภามาศ รอดเพ็ชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐชยา หงษ์เวียงจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางอรสา นาคไชยะ
ครูผู้ช่วย

นายพลภัทร์ ปานเพชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริขวัญ อยู่สะบาย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนพวรรณ สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวผุสรัตน์ ภู่มาลา
ครูอัตราจ้าง

นายณัฐพล จุลคีรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาววันทินี ทองสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง

นายวิฑูรย์ เอื้ออังคณากุล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาพร ขยันสะการ
ครูอัตราจ้าง