ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นาง วันทนา นิติสิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นาง พจนา จูสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ

นาง ศิริพร ดวงฉวี
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ สระดอกบัว
ครูผู้ช่วย

นางสาว รังสินี คำเจริญ (MEP)
ครูผู้ช่วย

นางสาว ศิรินภา โพธิ์ศรีทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาว สุวิชชา พวงมาลี
ครูอัตราจ้าง

นางสาว ภัทรสุดา พึ่งเคหา
ครูอัตราจ้าง

นาย นิติวัฒน์ แดนนาสาร
ครูอัตราจ้าง

Mr. Stephen C. Calambro
ครูต่างชาติ