ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาว บุปผา ช้างวงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาว ทวีวรรณ จันทรประทาน
ครูชำนาญการ

นางสาว ธันย์ชนก กุณฑี
ครู

นาย ศักรินทร์ เหมหงษา
ครู

นางสาว ศลิษา แข็งธัญญกิจ
ครู

นางสาว นุชนารถ ใจสา (MEP)
ครู

นางสาว ชุติมนฑน์ ดวงจินดา
ครูอัตราจ้าง

นางสาว ผุสรัตน์ ภู่มาลา
ครูอัตราจ้าง

นางสาว นิสา ศิลาเลิศ
ครูอัตราจ้าง

นาย คุณากร ดาวเรือง
ครูอัตราจ้าง

Miss Ruth Jane A. Chan
ครูต่างชาติ