กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงฤทัย พิศดาร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุญญิศา วงษ์เสมา
ครู คศ.1

นางสาวจันทิมา จงชาญสิทโธ
ครู คศ.3

นางสาวธันย์ชนก กุณฑี
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิงมณีรัตน์ สระดอกบัว
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี วงศ์เวโรจน์
ครู คศ.2

นางสาวนิรชรา น้ำแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชชุลดา เกาะเจริญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนลินี เจตนเสน
ครูอัตราจ้าง