ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นาง จงอร กอสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นาง จินดา ทองสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาว ภาวิณี สุเมธาพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นาง ชลธร แกล้วกสิกรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาว ญาณี พวงมาลี (MEP)
ครู

นางสาว ประภามาส รอดเพ็ช
ครูผู้ช่วย

นางสาว จุฑาภรณ์ คุณานุศาสน์
ครูผู้ช่วย

นิรชรา น้ำแก้ว (MEP)
ครูผู้ช่วย

นางสาว นิติกาญจน์ ครุฑคำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาว ศิริขวัญ อยู่สะบาย
ครูอัตราจ้าง