กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจุฑามาศ แก้วเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวดวงนภา มะลิทอง
ครู คศ.3

นางสาวทวีวรรณ จันทรประทาน
ครู คศ.2

นางสาวศลิษา แข็งธัญญกิจ
ครู คศ.1

นางสาวรังสินี คำเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรินภา โพธิ์ศรีทอง
ครูอัตราจ้าง