ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นาง จินตนา วิมลรัตนชัยศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาว ปุญญิศา วงษ์เสมา (MEP)
ครู

นางสาว ชฎาภรณ์ กิจเมือง
ครูชำนาญการ

นางสาว พรทิพย์ ชาวประทีบ
ครู

นางอรสา นาคไชยะ
ครูผู้ช่วย

นางสาว ศศิวรรณ โพธิ์ฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาว วันทินี ทองสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง

นางสาววิชชุลดา เกาะเจริญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนภสร ศรีสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอธิชา นาคเถื่อน
ครูอัตราจ้าง

นางสาว ปภัสสวรรณ สดคมขำ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

Miss Vergilia E. Obiso
ครูต่างชาติ