กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพรทิพย์ ชาวประทีป
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจินดา ทองสุวรรณ
ครู คศ.3