กลุ่มปฐมวัย

นายพัฒนา พวงมาลี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย

นางจงอร กอสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวบุษกร ศรีโมรา
ครู คศ.1

นางสาวสุเพ็ญพร โมลีย์
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี คล้ายขำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปราณี รุ่งรัตน์กสิกิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิชา โกศลวรรธนะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริพร ฉิมบุรุษ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกาญจนา กลั่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง