ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นปฐมวัย

นาย พัฒนา พวงมาลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาว บุษกร ศรีโมรา
ครู

นางสาว สุเพ็ญพร โมลีย์
ครู

นางสาว อัญชลี คล้ายขำ
ครูผู้ช่วย

นางสาว ปราณี รุ่งรัตน์กสิกิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาว นิชา โกศลวรรธนะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาว ไพลิน สีน้ำเงิน
ครูอัตราจ้าง

นางสาว กุศลิน สุขรอด
ครูอัตราจ้าง

นางสาว ศิริพร ฉิมบุรุษ
ครูอัตราจ้าง

Miss Leovelie Destreza Janioso
ครูต่างชาติ

Mrs. Thalia L. Arcangel
ครูต่างชาติ

Mr. Mark Neil E. Benigay
ครูต่างชาติ

Miss Cherry Lou T. Luntayao
ครูต่างชาติ