ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียน ประจำปีปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(
ประกาศ ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ขอเรียนเชิญทุกท่านเป็นเกียรติและแสดงร่วมยินดี นางสาววริธร กาญจนระวีกุล รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอเรียนเชิญทุกท่านเป็นเกียรติและแสดงร่วมยินดี นางสาววริธร กาญจนระวีกุล เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ โดย ดร.ธานี อำภาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช
การประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19
                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ได้ดำเนินการโครงการเด็กวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน แข็งแรงฉลาดเติมโตเต็มศักญภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงจัดทำสื่อประสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้สถานศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

                ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จึงขอให้ท่านประสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป รายละเอียดดังแนบ

 
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On-site (การเปิดเรียนเต็มรูปแบบทั่วประเทศ)
บันทึกข้อความที่ 107/2563
สหบึงมุทิตาจิต และจัดเสวนาวิชาการ
แจ้งหยุดเรียนตามมติ (ครม.)
ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน ขอความร่วมมือสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ ในการเช็คอินและเช็คเอาท์ก่อนและหลังออกจากโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง
มัคคุเทศน์น้อย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
 
 
 
            เด็กชายกฤติเดช เกตุสุวรรณ (น้องไอที) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ( MEP ) โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ร่วมเป็นมัคคุเทศน์น้อย น้องไอที พาเที่ยว "ตลาดสามชุก" หลังมาตรการคลายล็อก รู้จักไกด์ตัวจิ๋ว กับแผนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ช่วยฟื้นระบบเศรษฐกิจชุมชน รับชมได้ทางรายการ บ่ายโมงตรงประเด็น ทางช่อง Thai PBS และทาง YouTube ช่อง The Active
 
กิจกรรมอ่านนิทานก่อนนอนของน้องแพตตี้

เด็กหญิงสุชญา อินทร์ถมยา  (น้องแพตตี้) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 (MEP)  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) แวะมาอ่านนิทานก่อนนอนให้ฟังค่ะ  เก่งและน่ารักมากๆเลยค่ะ

The Ugly Duckling is a literary fairy tale for a kid. This is Katie. She is studying at Anuban Doemb
ช่องทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วง Covid 19
18 พฤษภาคม 2563 เริ่มเรียนออนไลน์
การเรียนรู้ออนไลน์สำหรับสำหรับเด็กปฐมวัย การล้างมือ 7 ขั้นตอน
        การเรียนรู้ออนไลน์สำหรับสำหรับเด็กปฐมวัย การล้างมือ 7 ขั้นตอน อำนวยการผลิตโดย ดร.ธานี อำภาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) และทีมงานครูปฐมวัย 


มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูประถัมภ์
NT สูงกว่าระดับประเทศด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรานา(Covid-19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ๓ ช่องทางหลัก ได้แก่ 

                ๑) www.obectv.tv

                ๒) www.youtube.com ค้นหา Obec Channel
                ๓) www.facebook.com/obeconline 
ค้นหา Obec Channel