ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรินธร กาญจนระวีกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ตุลาคม 2563