ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SAR ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 146500
>คู่มือการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 146593