ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ท่าช้าง 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2503
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ท่าช้าง 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ท่าช้าง 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ท่าช้าง 4 (ห้อง MEP)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ท่าช้าง 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ท่าช้าง 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..